PÕHIKIRI

TALLINNA JA HARJUMAA LASTERIKASTE PEREDE LIIT
PÕHIKIRI
Kinnitatud volinike koosoleku (üldkoosoleku ülesannetes) otsusega 06.06.2014.a.
Täiendatud üldkoosoleku otsusega 18.12.2017.a.
1 ÜLDSATTED
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi "ühing") nimeks on Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste
Perede Liit, mis on asutatud 22.05.2009.a ja kandis kuni 19.05.2011.a nime Tallinna Lasterikaste Perede Liit.
1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa.
1.3 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.4 Ühing on vabatahtlikult ühinenud nelja ja enama lapsega perede ühendus.
1.5 Ühing tegutseb avalikes huvides.
1.6 Ühingu tegevuse eesmärgiks on:
1.6.1 liikmete ühishuvide kaitsmine,
1.6.2 paljulapselistele peredele aineliste vahendite hankimise ja ratsionaalsele kasutamisele kaasaaitamine,
1.6.3 paljulapselistele peredele finantsiliste toetuste hankimine,
1.6.4 lastega perede huvide kaitse,
1.6.5 paljulapseliste perede olukorra analüüs ja vajadusel vastava informatsiooni avalikustamine,
1.6.6 ühingu perede tervislikele eluviisidele, loovuse arendamisele, silmaringi laiendamisele kaasaaitamine võimaluste piires,
1.6.7 eetiliste ja esteetiliste väärtuste propageerimine, nende edasiandmine lastele,
1.6.8 koolitus, õppe- ja nõustamissuunitlusega suurte perede kokkutulekute organiseerimine,
1.6.9 lastele laagrite korraldamine,
1.6.10 põlvkondade kultuurilise järjepidevuse säilitamine;
1.6.11 lasterikaste perede kaudu eestluse kindlustamine (propageerimine),
1.6.12 lastega perekonna ühiskondliku staatuse tõstmine,
1.6.13 sidemete arendamine teiste Eesti organisatsioonidega ning teiste riikide organisatsioonidega.
1.7 Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:
1.7.1 korraldab ja viib läbi tasuta ja tasulisi üritusi,
1.7.2 rendib vara,
1.7.3 tegeleb kirjastamisega,
1.7.4 korraldab konkursse,
1.7.5 korraldab loteriisid,
1.7.6 teeb ettepanekuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitele suurte perede probleemide osas, otsides võimalusi seadusandluse parendamiseks laste tervist, heaolu, haridust ja arengut  puudutavates küsimustes,
1.7.7 võtab osa konkurssidest ja projektidest, mis on pere arengut, heaolu ja tervist edendavad,
1.7.8 võtab vastu toetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.
1.8 Ühingu eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on:
1.8.1 liikmete hääleõigsuse võrdsus;
1.8.2 liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
1.8.3 liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
1.8.4 liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.
1.9 Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss ja oma sümboolika.
1.10 Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab kohustuste
täitmise eest oma liikmemaksu piires.
1.11 Ühing on asutatud määramata ajaks.
2 LIIKMELISUS
2.1 Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu asutamisel
kinnitatud põhikirja.
2.2 ühingu liikmeteks on nelja- ja enamalapselised pered, kes on Eesti Vabariigi kodanikud.
2.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, samuti korraldab juhatus liikmete arvestust.
2.4 Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
2.5 Liige võib ühingust välja astuda, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega vähemalt üks (1) kuu.
2.6 Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
2.7 Ühingu liikmelisus on seotud osamaksuga liikmeks asumisel tasutakse ühekordse maksena
ühingusse sisseastumismaks ning iga-aastaselt juhatuse poolt kinnitatud liikmemaks.
2.8 Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema surma korral.
2.9 Ühingu liige võidakse juhatuse poolt ühingust välja arvata, kui ta:
2.9.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud osamaksu;
2.9.2 korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
2.9.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema  vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.10 Liikme väljaarvamisel ühingust talle osamaksu ei tagastata.
2.11 Juhatuse otsusel liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühingu üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.12 Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.
3 LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
3.2 Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1 osa võtta üldkoosolekust;
3.2.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.3 saada teavet ühingu tegevuse kohta;
3.2.4 astuda ühingust välja;
3.2.5 kasutada ühingu sümboolikat vastavalt statuudile;
3.2.6 taotleda ühingult ainelist ja materiaalset abi;
3.2.7 kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.3 Ühingu liige on kohustatud:
3.3.1 täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid
3.3.2 õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.3.3 hoidma ja säästlikult kasutama ühingu vara.
3.3.4 ühingu vara rikkumise või hävitamise korral hüvitama kahju.
3.4 Ühingu liikmel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust liikme varale.
3.5 Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
3.6 Ühingu liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku
huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluste alustamist või lõpetamist.
4 JUHTIMINE
4.1 ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest
ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.
4.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või
käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.
4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1 põhikirja muutmine;
4.3.2 eesmärgi muutmine;
4.3.3 juhatuse liikmete määramine;
4.3.4 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
4.3.5 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise  otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.3.6 juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine;
4.3.7 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine;
4.3.8 sisekorraeeskirjade kinnitamine;
4.3.9 eelmise majandusaasta eelarve täitmise aruande ja järgmise aasta tegevuskava kinnitamine;
4.3.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.
4.4 üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
4.5 ühingu liikmete suure arvu korral täidab üldkoosoleku ülesandeid seaduses määratud
ulatuses ühingu liikmete poolt ja liikmete seast üldkoosolekul seaduses ette nähtud korras
valitud volinike koosolek. Ühingu volinikeks valitakse 30 (kolmekümne) ühingu liikme seast
vähemalt 1 (üks) volinik.
4.6 Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
4.7 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete
arv on kolm kuni viis isikut, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi
üldkoosoleku poolt tahtajaga kuni kolm aastat ühingu liikmete hulgast ja kes peavad olema
teovõimelised füüsilised isikud.
4.8 Juhatus teeb otsuseid juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolekud viiakse läbi vastavalt
vajadusele.
Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees. Kokkukutsumise võivad personaalselt algatada
juhatuse liikmed, kui selle poolt on 50% juhatuse liikmetest.
4.9 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse
liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole
koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal liikmel on üks hääl.
4.10 Koosolekud protokollitakse, protokoll allkirjastatakse juhatuse ja protokollija poolt.
4.11 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
4.12 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul, kui seda nõuab kirjalikult ja
põhjust ära näidates vähemalt ¼ ühingu liikmetest.
4.13 Kui juhatus ei kutsu volinike koosolekut käesoleva põhikirja punktis 3.12. nimetatud
asjaoludel kokku, võivad taotlejad volinike koosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.14 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on
aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
5 TEADETE EDASTAMINE
5.1 Ühingu teated oma liikmetele edastatakse e-posti teel.
5.2 Ühingu teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse otsusega.
6 MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
6.1 ühingu vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest
ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning
muudest laekumistest.
6.2 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku
isemajandamise
põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
6.3 Ühingu halduskulud ei või ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja
põhikirjaliste
eesmärkidega.
6.4 Ühing ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu,
kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.
7 KONTROLL JA REVIDEERIMINE
7.1 Ühingu üldkoosolek võib valida revisjonikomisjoni kaheks aastaks.
7.2 Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või
audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
7.3 Revidendiks või audiitoriks ei või olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
7.4 Revisjonikomisjoni olemasolu korral viiakse revisjon läbi vähemalt kaks (2) nädalat enne
aastaaruande kinnitamist üldkoosoleku poolt.
8 MUUD TINGIMUSED
8.1 Ühing lõpetatakse:
8.1.1 üldkoosoleku otsusega;
8.1.2 ühingu pankroti puhul;
8.1.3 liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud korras;
8.1.4 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud
organite liikmeid;
8.1.5 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
8.2 Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui
selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3 Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses
ettenähtud korras ja viisil.
8.4 Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
tulumaksusoodustuse saajate nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele,
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, või kasutatakse seda põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks avalikes huvides, saajad määratakse üldkoosoleku otsusega.
8.5 Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses
sätestatut.